vedtægter

Nedenfor finder du vedtægterne for Motionscenter ved Aalborg Universitet, Motionsforeningen for ansatte og Studentersamfundet sport og fritid.

Motionscenter ved Aalborg Univerisitet

Bilag 1 til vedtægter for Studentersamfundet sport og fritid

Medlemskabets navn:
Studentersamfundet sport og fritid - fitness

Medlemmer:
Studerende ved Aalborg Universitet kan tegne undermedlemskabet Sport og Fritid – fitness

Kontingent:
Kontingentet er standard 90 kr. incl. moms pr. måned for medlemmer af Studentersamfundet og 100kr. incl. moms pr. måned for ikke medlemmer af Studentersamfundet. Bestyrelsen kan vedtage eventuelle billigere kampagnetilbud.

Løbetid:
Ved kontant betaling betales der forud for 6 måneder.
Ved betaling via PBS betales der en måned forud. I forbindelse med PBS-betaling binder man sig til de første 6 måneder, hvorefter udmeldelse frit kan ske. Ved udmeldelse og dermed ophør af en PBS-aftale gælder formelle indmeldelsesbetingelser ved genindmeldes.

Indmeldelse:
Indmeldelse sker ved udfyldelse af formularen og underskrift af ”Medlemskab af Studentersamfundet sport og fritid – fitness”

Udmeldelse:
Udmeldelse skal foretages skriftligt ved at udfylde en udmeldelsesformular inden d. 10. i en måned for at være gældende ved udgangen af samme måned. 

Motionsforeningen for ansatte på Aalborg universitet

Vedtægter for Motionsforening for ansatte ved Aalborg Universitet

§ 1 Navn

Foreningens navn er Motionsforening for ansatte ved Aalborg Universitet. Foreningens hjemsted er Aalborg Universitet. Foreningen er stiftet 1. marts 2005.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at udbrede interessen for at dyrke motion/idræt, at skabe gode forhold for udøvelsen heraf samt at styrke det sociale samvær blandt medlemmerne. Dette sker gennem Motionscenter ved Aalborg Universitet, som er etableret i samarbejde med Studentersamfundet, og som ledes af en fælles bestyrelse. Foreningen kan efter behov indlejre andre motions- og idrætsaktiviteter.

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages ansatte på AAU eller personer med AAU som fast arbejdssted. Medlemmerne skal have en ansættelsesperiode på mindst 3 måneder.

§ 4 Kontingent, Ind- og Udmeldelser

Stk. 1. Ved optagelse i foreningen skal medlemmet registrere sig via medlemssystemet Conventus.

Stk. 2. Ved fratrædelse fra arbejdsstedet ophører medlemskabet automatisk.

Stk. 3. Medlemmer, som ikke lønnes direkte via AAU skal betale kontingent for perioder af min. 3 måneder.

Stk. 4. Udmeldelse sker via medlemssystemet Conventus.

Stk. 5. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 5 Udelukkelser

Et medlem, der handler mod foreningens vedtægter eller ved sin opførsel eller ved sit medlemskab skader foreningens omdømme, kan udelukkes af bestyrelsen. Vedkommende har dog ret til skriftligt at forlange sin udelukkelse behandlet på den førstkommende ordinære generalforsamling. Ved udelukkelse (eksklusion) af et medlem skal et flertal af bestyrelsen stemme herfor. Ved evt. behandling på en efterfølgende generalforsamling kan eksklusionen stadfæstes/forkastes af et flertal af de fremmødte.

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer valgt på foreningens ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen består af: 1 formand, 1 kasserer, 1 sekretær og 2 menige medlemmer. Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde, og udpeger tre medlemmer til fællesbestyrelsen for Motionscenter ved Aalborg Universitet.

Stk. 4. Bestyrelsen kan på indstilling fra daglig leder af UniFitness udpege 1-2 bruger/e til at deltage i bestyrelsesmøder med observatørstatus. Bestyrelsen for UniFitness tager stilling til, om de/n udpegede skal være ansatte eller studerende.

§ 7 Bestyrelsesmøder

Stk. 1. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Alle bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne til stede.

Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Sekretæren er ansvarlig for referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlingen. Referater fra nævnte møder omdeles til bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne via en hjemmeside.

Stk. 4. Kassereren har ansvar for regnskabet. Kassereren skal orientere om foreningens økonomi på bestyrelsesmøderne. Kassereren skal fremlægge regnskabet i revideret stand på den ordinære generalforsamling i januar kvartal.

Stk. 5. Revisorerne har pligt til at foretage revision inden den ordinære generalforsamling, dog tidligst én måned før generalforsamlingen. Revisorerne skal påse, at de opførte aktiver er til stede, ligesom de skal kontrollere, at der forefindes bilag for alle afholdte udgifter.

Stk. 6. Regnskabsåret går fra 1.1. - 31.12.

§ 8 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan ændre og ophæve love, ligesom enhver af generalforsamlingen vedtagne beslutninger er bindende for medlemmerne.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Alle beslutninger sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot ét medlem ønsker det.

Stk. 5a. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

• Valg af dirigent

• Formandens beretning

• Fremlæggelse af revideret regnskab for Motionscenter ved AAU

• Behandling af indkomne forslag

• Valg til bestyrelsen

• Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

• Eventuelt

Stk. 5b. Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes af forskellige personalegrupper samt lige fordeling af køn.

Stk. 5c. Alle medlemmer kan vælges til bestyrelsen - enten ved personligt fremmøde eller ved skriftligt tilsagn.

Stk. 5d. Man kan foretage omvalg (evt. med mulighed for at bringe nye kandidater i forslag), og derefter lodtrækning, hvis der stadig er stemmelighed.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller når det vedtages på en ordinær generalforsamling, eller hvis 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt ønsker det.

Stk. 7. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

Stk. 8. Bliver bestyrelsen valgt på en ekstraordinær generalforsamling vælges bestyrelsen efter reglerne for generalforsamling.

§ 9 Opløsning

Foreningens opløsning kan finde sted efter to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og kun hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Ved opløsning tilfalder eventuelle midler AAU.

§ 10 Ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen er til en hver tid ansvarlig for foreningens aktiver og passiver. Bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld.

Stk. 2. Aktivitet i foreningens regi sker på eget ansvar. Forsikringsmæssig dækning skal ske via det enkelte medlems personlige fritids- og ulykkesforsikring.

Vedtaget på Generalforsamling 30. april 2020.


Unifitness, Motionscenter ved Aalborg Universitet

Vedtægter for UniFitness, Motionsforening ved Aalborg Universitet

§ 1 Navn

Foreningens navn er UniFitness, Motionscenter ved Aalborg Universitet. Foreningens hjemsted er Aalborg Universitet. Foreningen er stiftet 1. marts 2005.

§ 2 Formål

At sikre medlemmerne mulighed for at dyrke motion i velegnede lokaler og under kyndig vejledning.

§ 3 Medlemskab

Adgang til træning sker gennem delforeningerne Motionsforening for ansatte ved Aalborg Universitet eller Studentersamfundet.

§ 4 Økonomi

Kontingent indkræves via de to delforeninger, og finansiering af Motionscenterets udgifter sker gennem disse midler.

§ 5 Fællesbestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af tre medlemmer fra hver af de to delforeninger. Motionscentrets daglige leder samt en instruktørrepræsentant deltager i bestyrelsens møder med observatørstatus.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde med 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og 3 menige medlemmer. Motionscentrets daglige leder samt en instruktørrepræsentant deltager i bestyrelsens møder med observatørstatus.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter det maksimale medlemstal og fordelingen af pladser mellem de to delforeninger.

Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger alle retningslinier for anvendelsen af Motionscenteret.

Stk. 5. Bestyrelsen foreslår kontingentstørrelse til de to delforeninger.

Stk. 6. Bestyrelsen kan indstille en bruger af centeret til eksklusion gennem vedkommendes delforening, hvis brugeren handler mod foreningens vedtægter eller ved sin opførsel eller ved sit medlemskab skader foreningens omdømme.

Stk. 7. Bestyrelsen kan udpege 1-2 bruger/e af centret til at deltage i bestyrelsesmøderne. De udpegede deltager med observatørstatus. Bestyrelsen tager stilling til, om de/n udpegede skal være ansatte eller studerende. Den daglige leder står for at indstille udpegede kandidat/er for bestyrelsen.

§ 6 Bestyrelsesmøder

Stk. 1. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov, eller hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Alle bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne til stede.

Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Sekretæren er ansvarlig for referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlingen. Referater fra nævnte møder omdeles til bestyrelsen, instruktører samt ophænges i Motionscenteret tilgængeligt for øvrige medlemmer.

Stk. 4. Kassereren har ansvar for regnskabet. Kassereren skal orientere om foreningens økonomi på bestyrelsesmøderne. Kassereren skal fremlægge regnskabet i revideret stand på den ordinære generalforsamling i januar kvartal.

Stk. 5. Revisorerne har pligt til at foretage revision inden den ordinære generalforsamling, dog tidligst én måned før generalforsamlingen. Revisorerne skal påse, at de opførte aktiver er til stede, ligesom de skal kontrollere, at der forefindes bilag for alle afholdte udgifter.

Stk. 6. Regnskabsåret går fra 1.1. - 31.12.

§ 7 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan ændre og ophæve love, ligesom enhver af generalforsamlingen vedtagne beslutninger er bindende for medlemmerne. Vedtægtsændringer skal dog også godkendes på delforeningernes generalforsamlinger.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved annoncering i Motionscenterets lokaler samt tilgængelig kanaler.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Alle beslutninger sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot ét medlem ønsker det.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

• Valg af dirigent.

• Formandens beretning.

• Fremlæggelse af revideret regnskab for Motionscenter ved AAU (herunder fastsættelse af kontingent).

• Behandling af Indkomne forslag.

• Valg til bestyrelsen (se §5).

• Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

• Eventuelt

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller når det vedtages på en ordinær generalforsamling, eller hvis mindst 1/3 af en af delforeningernes medlemmer skriftligt ønsker det.

Stk. 7. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Annoncering følger § 7, Stk. 2.

§ 8 Opløsning

Foreningens opløsning kan finde sted efter to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og kun hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Ved opløsning tilfalder eventuelle midler AAU.

§ 9 Ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen er til enhver tid ansvarlig for foreningens aktiver og passiver. Bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld.

Stk. 2. Ophold og brug af Motionscentret og dets udstyr sker på eget ansvar. Motionsforeningen er dermed uden ansvar for enhver skade der kan ske i forbindelse træning eller brug af solarier, med undtagelse af lov om produktansvar. Evt. forsikringsmæssig dækning skal ske via det enkelte medlems personlige fritids- og ulykkesforsikring.

Vedtaget på Generalforsamling 30. april 2020.

Om unifitness
træningscentre